Arkası Karanlık Ağaçlar

Arkas Karanl k A a lar u b t n hayata kuvvet veren T m orman kucaklayan u arkas karanl k a a lar n yan na usulca girebilsem u z rva d nyadan kurtulup karanl klara g m l k y n ard ndaki ormanlar n i ine Ku lar geliyor o

 • Title: Arkası Karanlık Ağaçlar
 • Author: Nihat Genç
 • ISBN: 9789757991212
 • Page: 332
 • Format: Paperback
 • u, b t n hayata kuvvet veren T m orman kucaklayan, u arkas karanl k a a lar n yan na, usulca girebilsem u z rva d nyadan kurtulup, karanl klara g m l k y n ard ndaki ormanlar n i ine Ku lar geliyor, o d nyan n en g zel a bisi, i te bak okuttu seni, retti sana, soyle bir mesle in oldu, sak n a lama Ba ka bir serinli i var a a lar n, i damlalar ba ka, kur u, b t n hayata kuvvet veren T m orman kucaklayan, u arkas karanl k a a lar n yan na, usulca girebilsem u z rva d nyadan kurtulup, karanl klara g m l k y n ard ndaki ormanlar n i ine Ku lar geliyor, o d nyan n en g zel a bisi, i te bak okuttu seni, retti sana, soyle bir mesle in oldu, sak n a lama Ba ka bir serinli i var a a lar n, i damlalar ba ka, kurumu ku t yleri ba ka, yabanc s olmad m bir yer Geni bir d zl k sakl yor i inde Orada simsiyah g zl yorgun atlar olmal , ok al malar, ko mu lar, karde lerini, ailesini utand rmam , a koymam Arka Kapak

  • [PDF] ↠ Free Download ☆ Arkası Karanlık Ağaçlar : by Nihat Genç ↠
   332 Nihat Genç
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ☆ Arkası Karanlık Ağaçlar : by Nihat Genç ↠
   Posted by:Nihat Genç
   Published :2019-03-21T02:08:54+00:00

  About "Nihat Genç"

  1. Nihat Genç

   Nihat Gen , 1956 y l nda Trabzon da do du 20 ya nda Ankara ya yerle ti Sa l k Bakanl ve K lt r Bakanl nda 9 y l memurluk yapt Gen lik y llar nda gazete ve dergilerde teknik eleman olarak al t Evli ve bir ocuk babas olan Nihat Gen h l Ankara da ya amaktad r Nihat Gen e ine lkemizde rastlanmayan tam ba ms z yazard r lk gen lik y llar ndan beri sa c , solcu, islamc bir ok evrede bulunmu sa c , solcu, islamc bir ok yazar izer siyaset iyi ok yak ndan tan ma ans na sahip olmu ve ya ad klar n dolayl olarak hikayelerde dile getirmi ve hayat boyunca hi bir rg te derne e siyasete kay tl ye olmay reddetmi bir yazard r lk kitaplar n 80 li y llar n sonuna do ru yay nlamaya ba lad D n Korkusu, Bu a n Soylusu ve So uk Sabun kitaplar yla etraf ndaki entelekt elleri a rtt ve dikkatleri zerine ekti D n Korkusu, Bu a n Soylusu ve So uk Sabun romanlar al ld k roman kal b d nda kurgulanm lard D n Korkusu roman iddet bata n n izofrenle tirdi i bir gencin hikayesini giri geli me sonu olmadan parampar a ekilde kaleme al nd Kurgu yu in a etmeyi okuyucuya b rakt Bu a n Soylusu roman bir hastanenin i ini d n parampar a anlat yordu So uk Sabun bir ka ak n yolculu unda su luluk temas n d nemin ruhuna uygun ekilde gizlenmi parampar a bir kurguyla kaleme al nd ok zel roman kurgusuyla yepyeni roman denemeleriyle Nihat Gen cesaret isteyen bu al lm n d ndaki romanlar n geni kitlelere satmay ba ard Eserlerine a r g venen Nihat Gen ayn y llarda kendine ele tirmen payesi verenlerle ya da arkada ve rg t dostluklar yla edebiyat ele tirisi yapanlarla dalgas n ge er, k mser Ayn y llarda Nihat Gen Ofli Hoca ad nda mizahi bir kitap yay nlar, bir mizah kahraman ve bir folklor denemesi olan Ofli Hoca eseri, yle hret buldu ki, Ofli hoca f kralar ok ge meden anonimle ti Bug n milyonlarca insan hem Ofli Hoca y hem de mutlaka bir ka f kras bilir hale geldi.Bosna dram n m thi slubuyla ve derinli iyle anlatt Karanl a Okunan Ezanlar adl eseri en ok okunan 100.000 i ge mi tir sat ve en sevilen eserlerinden olmu tur 1990 l y llar n ba nda Nihat Gen haftal k mizah dergisi Leman da yazmaya ba lar ve yazarl tam anlam yla tarz de i tirir nk Leman Dergisi okuyucular gen lerdir Nihat Gen in y zbinlere okutmaya ba lad hikaye ve deneme ve makaleleri 90 l y llar n ortas ndan itibaren yay nlamaya ba lar Ortaokullu ve liseli gen lere yazd Kompile Hikayeler kitab ilerdeki b y k hikayelerinin habercisiydi K pekle menin Tarihi kitab da ilerideki sert arp c deneme ve makalelerinin i aretiydi Arkas Karanl k A a lar la ba lad hikayecili i htiyar Kemanc ve yine i inde yer yer hikayelerin de oldu u Edebiyat Dersleri Kitaplar yla y zbinlerin okuyup takip etti i bir yazar haline gelir Yine bu y llarda yazd , Karadeniz de bir da k y nde a lan turistik otel etraf ndaki geli meleri anlatt , i ekleri Sar G za Yedirdim oyunu devlet tiyatrolar nda oynar, rekor izleyiciye ula r Ayn y llarda Mahir G n iray n y netti i Anadolu nun bir kasabas nda bir e cinseli anlatt hikayesi, ba ka hikayelerle i i e ge irilerek Gavara ad alt nda Taksim Sahnesi nde oynan r Bir ok gazeteden teklif al r, i lerinde y zbinlerce dolar teklifler dahi vard r, Nihat Gen sans r konusundaki ku kular ndan dolay teklifleri kabul etmez Yine bu y llarda Nihat Gen g ndemi sarsan Susurluk Olaylar kar s nda tehditler ve a r cezalar alm , Susurluk a kar halk eylemlerini Leman Dergisi nde arkada lar yla birlikte ba latm ve bug n medyan n ok a kulland derin devlet ve bu topraklar tabirlerini kullan ma sokmu , 28 ubat kararlar na kar yazd yaz lardan hakk nda a r ceza davalar a lm , ayn y llarda haftal k k z Dergisi nde de yaz lar km t r.Nihat Gen ya ayan yazarlar i inde sadece yazd klar yla ge inen ve otuzlu ya lar ndan beri hi bir yerden maa almadan hikayelerinin telifiyle karn n do

  575 thoughts on “Arkası Karanlık Ağaçlar”

  1. Nihat Genç'in üslubu veya betimlemeleri, kitaplarını birer ikişer okudukça okurları için tekdüzeleşebilir belki bir noktadan sonra, bilmiyorum; fakat hikayelerinde kullandığı karakter havuzunun tükenmesi pek olası durmuyor. Bu kitapta da Güller Hala ve Hızır Süleyman gibi, akla kazınan, acayip insanlar var. Toprak Saha ve Kaşarlı Tost, yoğun politik eleştirilerin olduğu, sert salvolu ağır iki yazı. Bunun haricinde sürükleyici ve sağlam hikayeler olduğu kadar sık [...]


  2. Nihat Genç i tv deki siyaset programlarından tanıyorum. Yapmış olduğu doğru siyasi tespitler bir yana kelimeleri kullanmadaki yeteneğine ve konuşmalarındaki akıcılığa yıllardır hep hayranlık beslemişimdir. Bir insan saatlerce konuşup da bir kere ııı demez mi yahu! Bir kitabını alıp okumak ne zamandır kafamdaydı ve sonunda merakımı giderdim. Kitabın yazarına bakmasam heralde bu anlatım tarzı ne kadar da Nihat Genç e benziyor derdim. Kitap birbirinden bağımsız [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *