Resmi Tarihte Kürtler

Resmi Tarihte K rtler K rt sorunu b y k bir sorundur K rt sorununda z mlerden ok sorunun temel niteli inin konu ulmas nemlidir K rt sorunu ne zamandan beri bir sorundur Sorunun temel niteli i nedir K rt sorunu g n m ze k

 • Title: Resmi Tarihte Kürtler
 • Author: İsmail Beşikçi
 • ISBN: 9789758449590
 • Page: 359
 • Format: Paperback
 • K rt sorunu b y k bir sorundur K rt sorununda z mlerden ok, sorunun temel niteli inin konu ulmas nemlidir K rt sorunu ne zamandan beri bir sorundur Sorunun temel niteli i nedir K rt sorunu, g n m ze kadar neden z lemeden gelmi tir Sorunun ba l ca taraflar kimlerdir Gibi sorunlar n irdelenmesi nemli olmal d r K rt sorunu, T rk siyasal hayat nda, T rk d n hK rt sorunu b y k bir sorundur K rt sorununda z mlerden ok, sorunun temel niteli inin konu ulmas nemlidir K rt sorunu ne zamandan beri bir sorundur Sorunun temel niteli i nedir K rt sorunu, g n m ze kadar neden z lemeden gelmi tir Sorunun ba l ca taraflar kimlerdir Gibi sorunlar n irdelenmesi nemli olmal d r K rt sorunu, T rk siyasal hayat nda, T rk d n hayat nda nas l alg lanmaktad r politikan n, d politikan n yle veya b yle geli mesinde K rt sorunun oynad rol ne kadard r K rtler ve co rafi olarak K rdistan Ortado u nun ortas nda yer almaktad r K rt tarihi denildi i zaman, Arap tarihini, T rk tarihini, Fars tarihini yak ndan ilgilendirdi i a kt r Ortado u nun ortas nda yer alan K rt halk n n ve K rdistan n b l nm , par alanm ve payla lm olmas K rt sorununun odak noktas n olu turmaktad r K rt tarihi, Arap tarihiyle, Fars tarihiyle, T rk tarihiyle yak ndan ilgili oldu u gibi, Ermeni, Asuri S ryani, Keldani tarihleriyle de yak ndan ilgilidir Zaman i inde ve e itli mek nlarda meydana gelen bu olu umlarda K rtlerin rol nedir K rt sorununun g n m ze kadar gelmesi, olumlu y nleriyle, zaaflar yla K rtlerin de g n m ze kadar gelmesi anlam na gelmektedir Olumlu y nlerin ve zaaflar n irdelenmesi de phesiz gereklidir.

  • Free Read [Thriller Book] ✓ Resmi Tarihte Kürtler - by İsmail Beşikçi ¸
   359 İsmail Beşikçi
  • thumbnail Title: Free Read [Thriller Book] ✓ Resmi Tarihte Kürtler - by İsmail Beşikçi ¸
   Posted by:İsmail Beşikçi
   Published :2019-08-27T07:01:50+00:00

  About "İsmail Beşikçi"

  1. İsmail Beşikçi

   skilip te ilkokulu okuduktan sonra orum Lisesi ni bitirerek, 1962 y l nda Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi nden mezun oldu 1965 1971 y llar aras nda Erzurum daki Atat rk niversitesi nde asistanl k yapt Atat rk niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi nde sosyoloji asistan iken ayn b l mde sosyoloji do enti olan Orhan T rkdo an taraf ndan, Marksist propaganda ve b lgecilik yapt gerek esiyle ihbar edilen Dr smail Be ik i, 12 Mart 1971 d neminde s k y netim mahkemelerinde yarg land ve niversite ile ili i i kesildi 1974 aff yla cezaevinden kt , daha sonra K rt sorununu i leyen d ncelerinden t r yarg land.K rt sorunu zerine ara t rmalar ve yaz lar yla tan nan Be ik i, sekiz kez cezaevine girip kt ve ya am n n 17 y l cezaevinde ge ti 12 Eyl l askeri darbesinden nce 1979 da cezaevine girer ve 1987 de serbest b rak l r ancak davalar bir t rl pe ini b rakmaz bu davalardan giydi i h k mlerle 1999 a kadar tutuklu kalm t r 1999 y l nda yap lan s n rl yasal d zenleme sonucu tahliye oldu unda hakk nda toplam 100 y l hapis ve 10 milyar lira para cezas verilmi tir smail Be ik i nin yay mlanan 36 kitab ndan 32 si T rkiye de yasakland.Atat rk niversitesi nde asistanl d neminde doktora tezi olarak haz rlad Alikan A ireti zerine Sosyolojik Bir nceleme , alan nda T rkiye de yap lm nemli sosyolojik bilimsel al malardan biridir smail Be ik i Sar Hoca lakab yla da tan nmaktad r.

  900 thoughts on “Resmi Tarihte Kürtler”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *